Tour fotogràfic pesquera a pesquera
Tour fotográfico / Photographic tour (spot to spot)

XÀBIA-JÁVEA

El Barranquet del Roàbit

El Roàbit

La Rosa

El Raconet del Roig

La Gàbia

Morro la Branca

La Branca

La Palera

Toni Canelo i Pep d'Ambròs

La Cova dels Coloms

El Paller (o la Millonària)

El Barranquet de Penya

El Morret del Diable

La Perdida

La Blanqueta

La Coveta

El Raconet

La Filanera

El Morret del Moliner

La Cirera

La Principal

L'Argue

Morro Castell

El Rejolar

El Barranquet de Xapa

© Antoni Barber Vallès, IDENTIA Institute. Fotos de Nicolás Moity
ISBN-13: 978-84-611-2571-5, ISBN-10: 84-611-2571-1; Updated September 2006

CALP-CALPE

Pesquera de les Paleres

Pesquera del Forat

Pesquera de Martí

Pesquera del Ti Violí

El Salt, la Punteta de Callosa

El Salt, el Pesebre

Pesquera del Fenoll

El Sequeret

La Roca Plana

La Cova de l'Orona

El Morret del Llebeig

BENITATXELL

El Niu (o el Riu)

La Taula

De moment pots fer una visita virtual a 38 pesqueres de tot tipus
De momento puedes hacer una visita virtual a 38 pesqueras
For the time being you can make a virtual visit to 38 pesqueres

Per a cada pesquera s'indica:
para cada pesquera se indica:
for each pesquera the following details are given:

C: UTM 1 Km2
B: alçada de la costa / altura de la costa / cliff height
F: fondària mínima i máxima / profundidad mín. y máx. / min. & max. depth
Cl: categoria / category (MB= molt bona / very good; B = bona / good; R = regular / medium)

Llegenda / leyenda / legend
S
N

Pág. Principal
Qué son
Dónde
Los peces
Pescadores

Home
What are they?
Where?
The fish
Fishermen

Morro Castell
L'Ansa
L'a Cova del Tabaco
La Tauleta
La Solana
El Flarets
La Cova
El Barranquet
Punta Figueres
Punta Plana / El Pedrís de la Punta Plana
Ferradureta
Ferradura / El Cubet

Cantal del Rubí
La Barra
La Tauleta
Pes. de Creus
Pes. de Mata
Pes. de Cala Timó
Pes. del Tio Garbiel el Tendre

El Sogall
Xafacanyes
El Bullidor
Morro la Brosaa
Barreta Curta / Barreta llarga
Bancot de Manises / El Racó de Manises
Pes. de Toni el Pansit
Pes. de Pepe el Rei
El Pinet
La Llavadora del Pinet
La Fonda
El Freu
El Forat
La Punta del Vent
El Morrot
Sòl del Barranc / El Pedrís
Banc d'Ambolo
Foc d'Ambolo
Morret del Mortrellet
Morret del Pi
Santa Úrsula
Ancots
El Morrot
El Tangó
L'Argue
La Principal
La Cirera
El Racó

El Morret del Moliner
La Filanera
El Raconet
La Coveta
La Blanqueta
La Perdida
El Morret del Diable

Barranquet de Penya
El Paller
La Cova del Coloms
Toni Canelo i Pep d'Ambròs
La Palera
La Branca / Morro la Branca
El Raconet del Roig
La Gàbia
La Rosa
El Roàbit
La Barranquet del Roàbit
La Taula
El Riu
El Tamarit
La Cirera
El Pesebre
Les Canteres
La Cova de les Rates
El Barranquet
El Morret del Llebeig
La Cova de l'Orona
La Roca Plana
El Sequeret
Pesquera del Fenoll
El Salt, La Punteta de Callosa
El Salt, El Pesebre
Pesquera del Ti Violí
Pesquera del Forat
Pesquera de les Paleres
El Barranquet de Xapa

Tria les pesqueres:
Elige pesquera:
Choose pesquera:

(A)
des de l'aire
desde el aire
from an aereal view

o/ or

(B)
des d'un llistat
desde un listado
from a listTria les pesqueres que vols visitar
Elige las pesqueras que quieres visitar / Chose those "pesqueres" you wish to visit
(A)
Tria les pesqueres que vols visitar
Elige las pesqueras que quieres visitar / Chose those "pesqueres" you wish to visit
(B)
top
top
top
top