Què és una pesquera de cingle? / Qué es? / What is it?

Un lloc de pesca amb nom propi a la base d'un penya-segat o cingle, l'accés al qual pot estar ajudat per la instal·lació d'escales i cordes. Quan el rocam proper a la mar no oferia un punt estable per a pescar, se solia col·locar una plataforma de canyís d'es d'on el pescador realitzava la seua tasca.

Un lugar de pesca con nombre propio en la base de un acantilado cuyo acceso puede estar ayudado por la instalación de escaleras o cuerdas. Cuando los roquedos cercanos al mar no ofrecían un punto estable para pescar, se solía colocar una plataforma de cañizo desde donde el pescador realizaba su trabajo.

A place at the bottom of the cliff with its proper noun whose access could be facilitated by installing ladders and ropes. When the rocks close to the sea did not offer a stable spot for fishing, fishermen used to fix a reed-platform in order to develop their task properly.

Tipus bàsics / Tipos básicos / Basic types

(a) sense canyís / sin cañizo / wihtout reed-platform

Pàg. principal
Visia virtual
Pescadors
El peixos

Pág. principal
Visita virtual
Pescadores
Los peces

Home
Virtual trip
Fishermen
The Fish

P u n t s ood eoo p e s c a
F i s h i n gooo p o i n t s
e s c a l a
c o r d e s
a r r i b a n t
s a l a b r e
a s t a
c a n y í s
p o s i c i ó iideliip e s c a d o r
e s t i r a n t s
p u n t ood eoo p e s c a
(b) amb canyís / con cañizo / with reed-platform
© Antoni Barber Vallès, IDENTIA Institute
ISBN-13: 978-84-611-2571-5, ISBN-10: 84-611-2571-1; Updated September 2006
p u n t s iid eii p e s c a
e s t i r a n t s
p e r n
c a n y í s
r e f u g i
c a n y í s
e s c a l e s
p e r n s
p u n t ood' o no e so p en j ao e lii c a n y í s
spot where the reed-platform is hung

Què és?
Tipus bàsics

Components

Tècniques captura

¿Qué es?
Tipos básicos

Componentes
Técnicas de captura

What are they?
Basic types

Components
Fishing techniques